Případové studie uplatnění v ochraně přírody

Fotomapy zvláště chráněných území

Monitoring zvláště chráněných druhů rostlin

Případová studie: Fotomapy zvláště chráněných území

Drony přináší nové možnosti ve tvorbě aktuálních, vysoce podrobných a přesných ortofotomap šitých na míru..

Konkrétní příklad:

Pro orgán ochrany přírody jsme zpracovávali mapy vybraných zvláště chráněných území. Smyslem fotomap bylo zachytit jejich stav ke konkrétnímu okamžiku a dokumentovat účinnost prováděných managementových opatření. Dosavadní praxe přinášela pouze neúplné a nepřesné informace získané terénním průzkumem. Nově jsme ochranářům poskytli přesné mapy, které data z terénu doplňují. Soubor několika mapovaných území obsahoval plochy o velikosti až 250 ha, tedy 2,5 km2. Mapy byly dodány  s rozlišením od 2,5  do 4,0 cm/pixel. Takto podrobné mapy ochranáři dosud neměli.

Případová studie: Monitoring zvláště chráněných druhů rostlin

Zvláště podrobné a přesné fotomapy poskytují takévou míru detailu, že je možné evidovat každý jednotlivý květ. Toho využíváme při monitoringu některých zvláště chráněných druhů rostlin.

Konkrétní příklad:

Pro správu národního parku jsme prováděli monitoring výskytu některých zvláště chráněných druhů rostlin, konkrétně jedné z českých orchidejí – prstnatce májového.

Dosavadní postup spočíval v polním náčrtku a slovním popisu lokality. Monitoring jsme provedli ve dvou fázích: První fází byla tvorba fotomapy s rozlišením okolo 3 mm/pixel, kterou jsme pořídili v té správné vegetační době. Následně jsme fotomapy vyhodnocovali a zaznamenali výskyt každého jednotlivého květu. Vznikla tak ojedinělá mapa, na které byly s centimetrovou přesností zaznamenány všechny viditelné květy. Tato mapa poskytuje informace o počtu a distribuci zvláště chráněného druhu a umožní i sledování dynamiky vývoje celého společenstva. Na základě těchto informací je možné zvolit ten správný způsob péče o druh.

Podobným způsobem proběhlo i vyhodnocení některých populací bledule jarní.

a